علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مطالبی درباره رشته ی مدیریت آموزشی

مقالات
ارسال در تاريخ چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱ توسط اعظم صمدمطلق
مقاله های پیرامون مباحث تربیتی را در بخش مقالات مشاهده فرمایید

http://modiriyateamuzeshi1.blogfa.com و در بخش دوستان ميتوانيد از قسمت مقالات وارد شويداسلایدر